Advertisements

「又要甜又要Fit」即食甜品 – 急凍海燕(寒天)椰皇凍、急凍梳乎厘 (含期間限定獨家優惠)

有時放假我都懶得出街,如果可以在家也吃到甜品,又不用花太多時間烹煮,你話幾好呢! … 繼續閱讀 「又要甜又要Fit」即食甜品 – 急凍海燕(寒天)椰皇凍、急凍梳乎厘 (含期間限定獨家優惠)